1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ