1

Ανάθεση εργασιών ελέγχου των βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2022 (χρήση 2021) , με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης.