1

Ανάθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ28 και Α/Α ΟΠΣ 1621 Έκδοση 1/0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης