1

Ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Δράμας”», συνολικής δαπάνης 35.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (28.500,00 € χωρίς ΦΠΑ) όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα.