Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου επί της οδού Χελμού Ο.Τ. 829 (περιοχή ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου) σε εφαρμογή του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) (ΦΕΚ 133/Α/2018)

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
image_print