Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού θερινού κινηματογράφου « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ », εντός του Δημοτικού κήπου Δράμας, για του μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2021, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 περίπτ. γ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018”

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print