1

Απ ευθείας ανάθεση για χωματουρ- γικές εργασίες στους προαύλιους χώρους των σχολείων