Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού