Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε ορισμένους Η/Υ, εξυπηρετητές και εκτυπωτές

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015
image_print