Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού θερινού κινηματογράφου « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», εντός του Δημοτικού κήπου Δράμας, για δύο μήνες , αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 περίπτ. γ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
image_print