Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού θερινού κινηματογράφου « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ », εντός του Δημοτικού κήπου Δράμας, για το χρονικό διάστημα από 13-06-2024 έως 31-8-2024, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 περίπτ. γ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print