Απασχόληση προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας λόγω αναστολής λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. Ν.Π.Δ.Δ