ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ