1

Απευθείας ανάθεση επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και στεγών.