Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και στεγών