1

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών εξαρτημάτων