1

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών(καινούριοι όχι ανακατασκευής)