Απευθείας ανάθεση σύμβασης για την πρόσβαση σε διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων