Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8ΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)