1

Αποδοχή χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου για την πράξη «Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης για το Δήμο Δράμας », συνολικής δημόσιας δαπάνης 59.987,10 € με Κωδικό Έργου 14-01-01-002-03 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»