Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης σχολικών κτιρίων