Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Απόφαση ανανέωσης σύμβασης με μίσθωση έργου, για την υλοποίηση της Πράξης « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ:5001597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021
image_print