Απόφαση Δημάρχου για την δέσμευση της πίστωσης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Δήμου Δράμας