Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση δημάρχου περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του Δήμου Δράμας.

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024
image_print