Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πολυετούς δέσμευσης πίστωσης για την ανάθεση εργασιών ελέγχου βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικ.έτος 2020(χρήση 2019)