1

Απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης