Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002930 για την περίοδο 20-2-2017 έως 31-12-2020

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023
image_print