Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την ασφάλιση ακινήτων του Δήμου μας