Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ς ” Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η ΚΑΙ Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι ΙΚ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν”, για τα έτη 2022 και 2023

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022
image_print