Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»,

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print