1

Απόφαση Προέδρου για Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρο 4 ΠΔ 80/2016).