ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/15-1-2019 ΕΠΖ ΚΑΙ ΤΩΝ 7 8 9 & 11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ