Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ ΔΗΜΟΥ,ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024
image_print