ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ..Δ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ -ΙΟΥΛΙΟΥ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020