1

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021