Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμας (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, στρεφομένης κατά της υπ’ αριθ.377/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Α’ Τμή-ματος) –και- κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ‘’Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών’’ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ήδη ‘’Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Μισθωτών’’ (ΙΚΑ.ΕΤΑΜΑ) και ήδη ‘’Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από τον Διοικητή του, ενώπιον του αρμοδίου δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020
image_print