Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκων (έφεσης) από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της με αρ. 123/ 2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Διαδικασία: Ειδική περιουσιακών διαφορών) – και – κατά των (1) Νικολάου Καραβασίλη του Κωνσταντίνου κ.λ.π. και, συνολικώς, εβδομήντα δύο (72) μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Δράμας συνδεόμενων μετ’ αυτού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απάντων κατοίκων Δράμας, ενώπιον του αρμοδίου δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας).

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
image_print