Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 10880/06-08-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντ-ρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την προσφυγή της «ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print