Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 10882/2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την προσφυγή της Χαλβατζή Μαργαρίτας.

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print