Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 143/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας που αφορά την διαταγή πληρωμής της αιτούσας κ. Στυλιανής Βασιλειά.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
image_print