Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός καταστήματος