ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ