1

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Οργάνωση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και συντονισμός εθελοντών.Πολυετής υποχρέση ποσού 3.288,89€ στο τρέχον οικ. έτος και το ποσό των 711,11€ στο έτος 2023.