ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΑΠΌ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-12-2016 (ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ).