Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες φορτοεκφόρτησης και μεταφοράς υλικών. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 0,00€ και για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 27.885,12€

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print