Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφορας υλικών.Πολυετής υποχρέωση για το έτος 2023 ποσού 13.640,00€

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print