Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών . Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 0,00€ και για το έτςο 2021 υποχρέωση ποσού 45.235,20€

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print