Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνη για την μισθοδοσία προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας, σύμφωνα με την 549/16 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την με αρίθμ.. 5037/14-12-2016 απόφαση ένταξης πράξης (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002930) ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021
image_print