1

Δαπάνη για την μισθοδοσία του υπο πρόσληψη προσωπικού (2 άτομα πλήρους απασχόλησηςμε σχέση ΙΔΟΧ) για το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας, σύμφωνα με την 549/16 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την με αρίθμ.. 5037/14-12-2016 απόφασ