ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ